Usluge

Naš iskusan tim pruža usluge u oblastima privrednog i korporativnog prava, nekretnina i investicionih ulaganja, gradjanskog prava, radnog prava, prava stranaca, porodičnog i naslednog prava, prinudne naplate i krivičnog prava.

Profesionalne usluge

Privredno i korporativno pravo

Naš tim pruža širok opseg usluga u oblasti privrednog prava gdje posjedujemo značajno iskustvo i reference, od čega izdvajamo:

 • savjetovanje u vezi sa uspostavljanjem biznisa u Crnoj Gori
 • osnivanje i registracija privrednih društava
 • izrada pravnih analiza (legal due diligence reports)
 • izrada opštih akata i sprovodjenje statusnih promjena
 • posredovanje u zaključivanju ugovora i sastavljanje ugovora
 • savjetovanje i zastupanje u privrednim sporovima
 • savjetovanje i zastupanje pred državnim organima u postupku dobijanja neophodnih dozvola, odobrenja i koncesija
 • savjetovanje u postupcima stečaja, dobrovoljne likvidacije i postupka restruktuiranja
 • zastupanje u postupku medijacije i arbitraže

Nekretnine, imovinski odnosi i investiciona ulaganja

Pružamo usluge savjetovanja investitorima u svim fazama ulaganja u nekretnine:

 • izrada pravnih analiza/due diligence o pravnom statusu lokacija i investicionih projekata
 • zastupanje i savjetovanje u postupku izrade planske dokumentacije za lokaciju
 • učestvovanje u pregovorima
 • savjetovanje prilikom zaključivanja ugovora i praćenje realizacije ugovora
 • posredovanje u komunikaciji sa bankama i investicionim fondovima u cilju ishodovanja sredstava za realizaciju projekata
 • sačinjavanje mišljenja iz oblasti poreskog prava
 • priprema tenderske dokumentacije i učestvovanje u postupcima javnih nabavki
 • prikupljanje potrebne dokumentacije i podnošenje prijave za građevinsku dozvolu
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa kod Uprave za nekretnine i drugim državnim organima
 • zastupanje u sudskim i upravnim sporovima

Radno pravo

Odnos između poslodavca i zaposlenog je jasno zakonski regulisan, ali je istovremeno i veoma osjetjiv pravni odnos. Imajući to u vidu, našim klijentima izlazimo u susret sa rješenjima kojima se predviđaju i sprječavaju problemi u radnim odnosima. Iz ove oblasti izdvajamo:

 • zastupanje pred nadležnim sudovima, kao i pred nadležnim inspekcijskim i drugim državnim organima
 • sačinjavanje pojedinačnih i granskih kolektivnih ugovora, pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i drugih opštih akata poslodavca
 • zastupanje poslodavaca u radnim sporovima otkaza ugovora o radu, proglašenja tehnološkim viškom, postupcima naknade štete i dr.
 • zaštita prava radnika u sporovima zbog nezakonitog otkaza, neisplaćenih i pogrešno obračunatih zarada, diskriminacije, naknade štete usled povrede na radu i dr.
 • zastupanje u postupcima medijacije i arbitraže

Naplata potraživanja i izvršenje

Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u postupcima kod nadležnih Javnih izvršitelja na različitim predmetima i sredstvima izvršenja, u skladu sa principima efikasnosti i ekonomičnosti, u cilju naplate cjelokupnog potraživanja, i to:

 • blokadom poslovnih računa, prodajom pokretnih i nepokretnih stvari i udjela u društvu
 • sprovođenjem postupaka vansudske prodaje hipotekovanih nepokretnosti
 • sprovođenje postupka iseljenja bivših vlasnika nepokretnosti
 • sprovođenje postupka preuzimanja pokretnih stvari od bivših vlasnika

Građansko pravo

Klijentima nudimo širok opseg usluga u oblasti građanskog prava, od čega izdvajamo:

 • zastupanje u postupcima naknada materijalne štete
 • zastupanje u postupcima naknada nematerijalne štete, a posebno zbog povrede ugleda i časti, pretrpljenih bolova i straha, umanjenja životne aktivnosti i naruženosti
 • posredovanje u kupoprodaji i zakupu nekretnina
 • zastupanje u postupcima ispunjenja, raskida, poništaja i utvrđenja ništavosti ugovora
 • zastupanje u postupku medijacije i arbitraže

Prava stranaca

Usluge koje nudimo u ovoj oblasti su:

 • pravno savjetovanje iz oblasti prava stranaca (boravišne dozvole, prava na nekretninama)
 • savjetovanje u oblasti poreskog prava
 • osnivanje privrednih društava čiji su osnivači nerezidentna pravna i fizička lica (uz mogućnost osnivanja privrednog društa bez dolaska u Crnu Goru)
 • otvaranje bankovnih računa za nerezidentna lica
 • pravno savjetovanje iz oblasti bankarskih poslova

Nasledno i porodično pravo

Usluge koje nudimo u ovoj oblasti su:

 • sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskom postupku
 • zastupanje u sporovima za razvod braka i sporovima oko podjele imovine
 • zastupanje u sporovima za izdržavanje
 • zastupanje u postupcima u vezi povjeravanja zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje
 • zastupanje u postupcima u vezi lišenja roditeljskog prava

Krivično pravo

Usluge koje nudimo u ovoj oblasti su:

 • zastupanje fizičkih lica pred prekršajnim i krivičnim sudovima
 • zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim postupcima
 • zastupanje maloljetnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloljetnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih djela